AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2
 

Vision for an independent Wales not crumbs of constitutional change

Vision for an independent Wales not crumbs of constitutional change

Saturday February 20 2016, 2:00 PM
@ Old Library, Hayes, Cardiff

YesCymru’s aim is to gain independence for Wales to improve the way our country is governed. Many are talking about UK independence from the European Union, and about Scottish independence, but what about Wales? The recent Daily Mail headline asked “Who Will Speak for England?”. With Scottish independence all but inevitable, the question for us when
such momentous changes are taking place is “Who will speak for Wales?”.

YesCymru has been open to members since the beginning of the year. The official launch will be held at 2.00pm thon the 20th February 2016 followed by our first AGM, at The Old Library, The Hayes, Cardiff.

YesCymru will campaign for independence through direct political engagement and activities as seen in Scotland and Catalonia. We should not underestimate the pace of change and appetite for independence once it is on the political agenda.

At our official launch in Cardiff on February 20th, Liz Castro will be travelling from Catalonia to speak. Liz is an Author, Publisher, and Executive Committee member of the ANC (Assemblea Nacional Catalana ­ the grassroots movement for Catalan independence) responsible for International Affairs. Last year, Liz Castro received the most votes during the elections for the National Secretary of the ANC, which has over 80,000 members.

YesCymru spokesperson, Iestyn ap Rhobert, said:

“Every generation we are told that Wales is too poor to be independent, but every generation under Westminster rule sees Wales getting relatively poorer. We encourage the people to be ambitious for Wales. If independence is good enough for Ireland or Denmark, it’s good enough for Wales.

Like those campaigning for independence in Catalonia, Corsica, Scotland and many other nations, we recognise that this is not something we can achieve overnight. Between 2009 and 2011 the Yes vote in Scotland was consistently polling at just over 25%. It is now nearing 50%. There has never been an independence campaign in Wales, and the case has never been made. We aim to rectify that.”

The speakers at the rally will be:


● Liz Castro – Author, Publisher, and Executive Committee member of the Catalan National Assembly (ANC) responsible for International Affairs.

● Shona McAlpine – A Campaigner that has been instrumental in establishing and campaigning for a number of organisations supporting Scottish independence over the past decade.

● John Dixon – Keen blogger on several issues including Welsh Independence.

● Representatives of the Yes Cymru group.

There will also be entertainment by the popular singer and songwriter, Caryl Parry­Jones and an introduction to a new booklet on the same format as ‘The Wee Blue Book ’ that was so influential during the Scottish independence referendum. People will also have the chance to help shape a Constitution for an Independent Wales.

bbb

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae Cymru yn cael ei llywodraethu. Mae llawer yn sôn am annibyniaeth y Deyrnas Gyfunol oddi ar yr Undeb Ewropeaidd, ac am annibyniaeth i’r Alban, ond beth am Gymru? All Cymru ddim dibynnu ar San Steffan i ymladd dros ein gwlad na’n economi. Fe ofynnodd y Daily Mail “Who Will Speak for England?” yn ddiweddar. Gydag annibyniaeth yr Alban bron yn anochel, y cwestiwn i bawb yng Nghymru heddiw yw pwy wnaiff ymladd dros Gymru?

Ers dechrau’r flwyddyn mae YesCymru wedi cael ei agor i aelodau. Bydd lansiad swyddogol y mudiad am 2.00pm ar 20 Chwefror 2016 ac yna byddwn yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf, yn Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd.

Bwriad Yes Cymru yw cynyddu cefnogaeth i Gymru annibynnol drwy weithredu torfol ac addysgol fel y gwelir yn yr Alban a Chatalonia. Ni ddylid dibrisio’r awydd am annibyniaeth; unwaith y bydd ar yr agenda gwleidyddol, gall y newid fod yn un cyflym.

Bydd Liz Castro yn teithio o Gatalonia i siarad yn ein lansiad swyddogol yng Nghaerdydd ar 20 Chwefror. Mae Liz yn awdur, yn gyhoeddwraig ac yn aelod o bwyllgor gwaith Assemblea Nacional Catalana ­ mudiad llawr gwlad dros annibyniaeth Catalonia; hi sy'n gyfrifol am Faterion Rhyngwladol. Y llynedd, derbyniodd Liz Castro y nifer fwyaf o bleidleisiau yn ystod
etholiadau i'r Assemblea Nacional Catalana , sydd â dros 80,000 o aelodau.

Dywedodd Iestyn ap Rhobert ar ran YesCymru:

“Bob cenhedlaeth dywedir fod “Cymru’n rhy dlawd i fod yn annibynnol”, ac eto gyda phob cenhedlaeth dan reolaeth San Steffan, mae Cymru’n mynd yn gymharol dlotach. Rydym yn annog pobl Cymru i fod yn uchelgeisiol dros Gymru. Os yw annibyniaeth yn ddigon da i Iwerddon neu Ddenmarc, mae’n ddigon da i Gymru.

Fel y sawl sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth Catalonia, Corsica, yr Alban a llawer o wledydd eraill, rydym yn cydnabod nad yw hyn yn rhywbeth y gallwn ei gyflawni dros nos. Rhwng 2009 a 2011, roedd y gefnogaeth i annibyniaeth yn yr Alban yn gyson ar tua 25% yn ôl yr arolygon barn, erbyn heddiw mae o gwmpas 50%. Ni fu erioed ymgyrch dros annibyniaeth yng Nghymru; nid yw’r achos erioed wedi cael ei wneud. Ein bwriad yw cywiro hynny.”

Siaradwyr gwadd y rali fydd:

● Liz Castro ­ Awdur, cyhoeddwr, ac aelod o Bwyllgor Gwaith Cynulliad Cenedlaethol Catalwnia (ANC) yn gyfrifol am Faterion Rhyngwladol.

● Shona McAlpine ­ Ymgyrchydd sydd wedi bod yn allweddol wrth sefydlu ac ymgyrchu dros nifer o fudiadau sy'n cefnogi annibyniaeth i'r Alban dros y degawd diwethaf.

● John Dixon – Blogiwr brwd ar nifer o faterion gan gynnwys Cymru Annibynnol.

● Cynrychiolwyr mudiad Yes Cymru.

Ceir hefyd adloniant gan y gantores a’r gyfansoddwraig boblogaidd Caryl Parry­Jones a bydd cyflwyniad i lyfryn newydd ar ffurf y ‘Wee Blue Book’ a fu mor ddylanwadol yn ystod ymgyrch refferendwm yr Alban. Bydd cyfle hefyd i bobl gymryd rhan yn llunio Cyfansoddiad y Gymru Annibynnol.