AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2

The bilingual digital magazine parallel.cymru is celebrating 100,000 page views in its first year.

user image 2018-10-18
By: AmeriCymru
Posted in: News

'''

Bilingual digital magazine parallel.cymru reaches 100,000 page views in first year.


The bilingual digital magazine parallel.cymru is celebrating a successful first year of publication, with 100,000 page views being viewed in that period.

Said Neil Rowlands, founder and project manager: "The purpose of parallel.cymru is to make the Welsh language and culture more accessible. This is done by presenting Welsh and English side by side, using a range of language registers informal, formal and literary, and is completely free to access from any web browser anywhere in the world.

"I'm extremely happy that thousands of people have enjoyed reading the many articles and made use of the unique resources. Presenters like Huw Stephens and Eleri Siôn, and noted authors such as lexicographer D. Geraint Lewis, Welsh Valleys Humour's David Jandrell, Bethan Gwanas, Elin Meek and many more have written exclusively for the site. There's also resources such as a crowd-sourced map of shops, pubs and public places where Welsh is used, a bilingual grammar guide, interactive quizzes, plus some articles have been narrated so that people can read and hear the Welsh language at the same time.

"For the Welsh Government's goal of one million Welsh speakers by 2050 to be met, there is a need for us extend the reach of the language and present it in different ways. Parallel.cymru, as an independent not-for-profit organisation, captures this spirit and energy.

"Over 140 people have provided content for parallel.cymru, and I am grateful for them supporting a new and different way of publishing. I look forward to supporting many more people contributing and helping more people to enjoy our beautiful language in an inventive new way."

Garmon Gruffudd, Managing Director, Y Lolfa, said: "It's great to see how Parallel.cymru has developed over the last few months to become an indispensable website for learners and an important source of information and materials for people who want to keep a finger on the pulse in Wales. It has been a pleasure to work with Neil and the crew, and as a publisher we really appreciate that they offer a new, easy to reach platform to discuss our work and we very much congratulate Neil on reaching 100,000."

....

Mae’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus a 100,000 o ymweliadau tudalen.


Dywed sylfaenydd a rheolwr y prosiect, Neil Rowlands: “Pwrpas parallel.cymru yw gwneud yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn fwy cyraeddadwy. Gwneir hyn drwy gyflwyno’r Gymraeg a’r Saesneg ochr wrth ochr, gan ddefnyddio ystod o gyweiriau iaith (anffurfiol, ffurfiol a llenyddol), a hynny’n rhad ac am ddim; a gellir cael mynediad iddo o unrhyw borwr gwe mewn unrhyw fan yn y byd.

“Rwy’n hynod o hapus bod miloedd o bobl wedi mwynhau darllen yr erthyglau niferus a’r adnoddau unigryw. Mae cyflwynwyr fel Huw Stephens ac Eleri Siôn, awduron cydnabyddedig fel y geiriadurwr D. Geraint Lewis, David Jandrell a’i ‘Welsh Valleys Humour’, Bethan Gwanas, Elin Meek a llawer mwy wedi ysgrifennu ar gyfer y wefan. Yn ogystal, mae yna adnoddau fel mapiau siopau, tafarndai a mannau cyhoeddus lle y defnyddir y Gymraeg, canllaw dwyieithog i ramadeg, cwisiau rhyngweithiol, ac mae rhai erthyglau wedi eu hadrodd hefyd fel bod pobl yn gallu darllen a chlywed y Gymraeg ar yr un pryd.”

“Er mwyn cyrraedd nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050, mae angen i ni ehangu’r defnydd o’r iaith a’i chyflwyno mewn gwahanol ffyrdd. Mae parallel.cymru, fel sefydliad annibynnol, dielw, yn ymgorfforiad o’r ysbryd a’r egni hwn.”

“Mae dros 140 o bobl wedi darparu cynnwys i parallel.cymru, ac rwy’n ddiolchgar iddynt am gefnogi dull newydd a gwahanol o argraffu. Edrychaf ymlaen at gefnogi llawer iawn mwy o gyfranwyr i’r wefan, a hefyd i helpu nifer fawr o bobl i fwynhau ein hiaith brydferth mewn ffordd newydd a dyfeisgar.”

Meddai Garmon Gruffudd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Y Lolfa: "Mae’n wych gweld sut mae Parallel.cymru wedi datblygu dros y misoedd diwethaf i fod yn wefan anhepgor i ddysgwyr ac yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth a deunydd i bobl sydd am gadw bys ar byls Cymru. Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda Neil a’r criw, ac fel gwasg rydym yn gwerthfawrogi yn fawr eu bod yn cynnig llwyfan newydd, hawdd i’w gyrraedd, i drin a thrafod ein gwaith a rydym yn eu llongyfarch yn fawr ar gyrraedd y 100,000."