Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 5
Blogs: 1611
events: 231
youtube videos: 534
SoundCloud Tracks: 21
images: 734
Files: 45
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 649
videos: 7
Facebook

URGENT: PLEASE CIRCULATE - Bring Ffred Ffransis Home Now!!!!

user image 2020-03-20
By: Ceri Shaw
Posted in: News

Ffred Ffransis, a prominent Welsh language campaigner has been featured in the news recently courtesy of bone headed BBC TV presenter Dan Walker. This character, in the course of reporting on Ffred's current dangerous predicament, thought it most important to mock the spelling of his name (see this news report ). Ffred and his wife Meinir are currently,  ".... stuck in Peru and have no way of coming home. They are in the city of Cusco which is at 11,200 feet above sea level. Ffred suffers from Left Ventricular Systolic Disorder which affects the heart, and has to take medication and have regular blood tests. The disease also makes it difficult for him to breathe and with Cusco's altitude, it’s having a big impact on him, and his health is deteriorating. Both are also in their 70s and therefore in the high-risk category for the Covid-19."

Under the circumstances we have no hesitation in:

1   Asking the Senedd to devote emergency funds to the repatriation of Ffred and Meinir. A couple of plane tickets wont break the bank!

2   Calling on Dan Walker to resign! ( UPDATE: It should be noted in mitigation that Dan Walker has apologised for his absurd remarks and has taken a lead in alerting the world to Ffred's situation via his Twitter feed:-  https://twitter.com/mrdanwalker/status/1240974016174788610 )

Asking our readers to spread the following message as widely and as quickly as possible. 


Llythyr Ffred a Meinir - Peru

Annwyl  

Ysgrifennaf atoch ynglŷn ag achos Meinir a Ffred Ffransis sy’n sownd ym Mheriw, a heb unrhyw ffordd o ddychwelyd adref. Mae Meinir a Ffred yn ninas Cusco sydd 11,200 troedfedd uwch lefel y môr. Mae Ffred yn dioddef o Left Ventricular Systolic Disorder sy’n effeithio ar y galon, ac mae’n gorfod cymryd meddyginiaeth a chael profion gwaed yn rheolaidd. Mae’r afiechyd hefyd yn ei gwneud hi’n anodd iddo anadlu oherwydd bod Cusco yn uchel yn yr Andes, yr aer yn dennau, ac mae’n cael effaith fawr arno a’i iechyd yn dirywio. Mae’r ddau hefyd yn eu 70au ac felly yn y categori risg uchel i’r Covid-19. Pryderwn yn fawr beth fyddai’n digwydd pe byddent yn dal y firws allan ym Mheriw. 

Ar Fawrth 15 fe wnaeth Periw gau'r holl ffiniau gyda dim ond 24awr o rybudd, doedd hyn ddim yn ddigon o amser i drefnu ffordd allan gan fod pob hedfaniad yn llawn. Golygai hyn fod miloedd o bobl wedi’u gadael yno heb ffordd allan.

Mae llywodraethau Israel, UDA, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Pwyl a Sbaen wedi trefnu hedfaniadau i ddod â’u dinasyddion yn ôl adref. Lle mae’r cymorth gan y DU? Mae’r llysgenhadaeth ym Mheriw wedi bod yn aneffeithiol hefyd, pan gyhoeddwyd bod y ffiniau yn cau fe wnaeth y swyddfa gau ac felly doedd dim modd mynd yno am gymorth nac arweiniad. 

Mae’r sefyllfa yn Cusco yn dirywio’n sydyn; mae’r fyddin ar y strydoedd yn atal pobl rhag gadael eu gwestai, mae curfew rhwng 1pm-8am, does dim llawer o fwyd ar ôl yn yr archfarchnadoedd ac mae tensiwn yn cynyddu rhwng y twristiaid a’r bobl sy’n byw yno. Mae wir yn mynd yn waeth bob dydd.

Rydym yn erfyn ar y llywodraeth i drefnu hedfaniad adref i Meinir a Ffred a’r 400 arall sydd ym Mheriw, mae angen i hyn ddigwydd cyn bod hi’n rhy hwyr.


Dear  

I write to you regarding the case of Meinir and Ffred Ffransis who are stuck in Peru and have no way of coming home. Meinir and Ffred are in the city of Cusco which is at 11,200 feet above sea level. Ffred suffers from Left Ventricular Systolic Disorder which affects the heart, and has to take medication and have regular blood tests. The disease also makes it difficult for him to breathe and with Cusco's altitude, it’s having a big impact on him, and his health is deteriorating. Both are also in their 70s and therefore in the high-risk category for the Covid-19. We are very concerned about what would happen if they caught the virus out in Peru. 

On March 15 Peru closed all borders with only 24 hours’ notice, this was not enough time to arrange an exit as all flights were full. This left thousands of people stranded.

The governments of Israel, the USA, France, Germany, Poland and Spain have all organised flights to return their citizens. Where is the Uk’s response? The embassy in Peru has also proved ineffective, when they announced that the borders were closing, the office also shut its doors and it was therefore impossible to go there for guidance and advice. 

The situation in Cusco is deteriorating rapidly; the army on the streets are preventing people from leaving their hotels, there is a curfew between 1pm-8am, there is not much food left in the supermarkets and tension is increasing between the tourists and the people who live there. It really is getting worse every day.

We urge the government to organise a flight home for Meinir and Ffred , this needs to happen before it’s too late.


Cysylltiadau pwysig / Important contacts:

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs:
Dominic Raab MP
fcocorrespondence@fco.gov.uk  
dominic.raab@esherwalton.com  

Secretary of State for Wales:
Simon Hart MP
simon.hart.mp@parliament.uk  
correspondence@ukgovwales.gov.uk  

Prif Weinidog Cymru:
Mark Drakeford AC
PS.FirstMinister@gov.wales  
correspondence.fm@gov.wales

comments powered by Disqus