Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1668
events: 231
youtube videos: 538
SoundCloud Tracks: 21
images: 751
Files: 50
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 829
videos: 7
Facebook

Horizons announce Independent Venue Week Tour of Wales: Jan 25th – 30th

user image 2021-01-19
By: Ceri Shaw
Posted in: Music

Untitled.jpg

Launchpad 2020 Rona Mac.jpg Launchpad 2020 KENZ1.jpg Launchpad 2020 FAITH.jpg

Horizons, the music project from BBC Wales and Arts Council of Wales have announced a tour of Welsh Venues for Independent Venue Week 2021. The Horizons team will be broadcasting sessions from five treasured venues in Wales, from the 25th to the 29th of January.

From the mountain top venue of Neuadd Ogwen in Bethesda to the west coast’s Queen’s Hall in Narberth, from the modern Galeri in Caernarfon, to inner city hubs of Sin City in Swansea and Le Pub in Newport, across five days this tour will take in the breadth of some of Wales's most beloved independent venues, celebrating their crucial role in fostering the next generation of grassroots talent.

Artists performing sessions include emerging Welsh artists of all different genres, those along for the trip include hip hop artist  Mace the Great,  r&b singer  Faith , rock band  Those Damn Crows , urban brother & sister  Leila McKenzie  and  K(e)nz , country singer  Jodie Marie,  alternative self produced songwriter  Rona Mac , low fi enigma  Ennio The Little Brother , a solo performance from Gwilym frontman  Ifan Pritchard , rock duo  Alffa , new female duo  Body Water , and electro pop artist  Malan .

These special sessions are set for broadcast at midday every day with special broadcasts of the sessions across BBC Radio Wales and BBC Radio Cymru with sessions and mini documentaries about the venues available to view on social media.  

Bethan Elfyn, Project Manager with Horizons for BBC Wales said “ We’ve been watching helplessly as Covid-19 has kept venues and theatres from opening, keeping communities that need each other apart, keeping us from watching, supporting and growing talent in Wales, and keeping us from the benefits of wellbeing and personal growth that music brings to life."

“Independent Venue Week is a chance to celebrate everything about our map of venues around Wales, the maverick producers and promoters behind the venues, and the talent that would normally fill the empty buildings with life. The tour is a celebration of what we have, what we miss, and a nod to the future when we can get back to the community that we’ve missed.”

It’s not just a pub, it’s not just a music venue,”  said Sam Dabb, manager of Le Public Space in Newport, and Wales’ representative for Music Venues Trust  “ It’s important to the area, it’s where people meet, and have somewhere to be. It’s important that there’s somewhere for musicians to have a place to start out, but also just somewhere to play music, not for those who want to become huge and tour the world, just somewhere to play music!”

Rona Mac, from Pembrokeshire, said, “ I think independent venues are so important. I played at Queen’s Hall, Narberth years and years ago, when I was starting out. I’ve seen great gigs here like Ben Howard, and Lucy Rose, and at her gig I got up on stage with her to sing and had a little dance!! You wouldn’t get that at a bigger venue. It's also the opportunity to play for artists without labels - and spaces like Queens Hall are just amazing, very special!”

I was relying on 2020 to tour my debut album, which wasn’t possible - but there’s been other good things, and thanks to Horizons for setting this up, i’ve loved playing in a different space, with different people today!”

Jodie Marie  agreed with her “ I’ve played here since the age of six in this very hall at Queen’s Hall, and if it wasn’t for these places I wouldn’t be doing what I’m doing today, performing, recording, and releasing albums!”

Horizons will also have guests performing home sessions, talking about their formative experiences watching or performing shows in treasured Music Venues across Wales, including rock bands  Holding Absence, Funeral For A Friend,  and  Junior .

Horizons are also on the lookout for your stories: what are your favourite Welsh venues? What are your  favourite experiences at music venues? These stories will be shared across Horizons social media throughout Independent Venue Week.

Sessions will be broadcast across the week on  bbc.co.uk/horizons  – at midday every evening a special programme with sessions and mini documentaries about the venues.

The tour has been supported by Creative Wales and BBC Introducing.Gerwyn Evans of Creative Wales said.

At Creative Wales we all love our independent venues and music. We have continued to support our music sector through the past months and are now delighted to support this tour. It is great to see music once again filling our venues with sound even though no crowds can come through the doors yet. Every venue has a great story to tell and we look forward to the successful return of live music as we come out of the pandemic. ‘


Gorwelion: Taith Wythnos Clybiau Cerddorol Annibynnol Cymru: 25 - 29 Ionawr


Mae Gorwelion, cynllun cerddoriaeth BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi taith o amgylch Clybiau Cerddorol Cymru ar gyfer Wythnos Clybiau Annibynnol (Independent Venue Week). Bydd tîm Gorwelion yn darlledu sesiynau o bump lleoliad eiconic i’r sin yng Nghymru, rhwng 25 - 29 Ionawr.

O Neuadd Ogwen yng nghysgod mynyddoed Bethesda i’r Queens Hall, Arberth ar arfordir y gorllewin, o'r Galeri fodern yng Nghaernarfon, i ganolbwyntiau canol dinas Sin City yn Abertawe a Le Pub yng Nghasnewydd, ar draws pum niwrnod bydd y daith hon yn cynnwys rhai o leoliadau annibynnol anwylaf Cymru, gan ddathlu eu rôl hanfodol wrth feithrin y genhedlaeth nesaf o dalent.

Ymhlith yr artistiaid sy'n perfformio sesiynau mae artistiaid Cymreig sy'n dod i'r amlwg o bob genre gwahanol. Mae'r rhai ar y daith yn cynnwys yr artist hip hop Mace the Great, y gantores r&b Faith, y band roc Those Damn Crows, y brawd a'r chwaer wrban ifanc o Abertawe, Leila McKenzie a K (e) nz, cantores canu gwlad Jodie Marie, cyfansoddwr amgen Rona Mac, enigma]  Ennio The Little Brother.Bydd hefyd perfformiadau unigol gan Ifan Pritchard, deuawd roc Alffa, deuawd benywaidd newydd Body Water, ac artist electro pop Malan.

Disgwylir i'r sesiynau arbennig hyn gael eu darlledu ganol dydd bob dydd, gyda darllediadau arbennig o'r sesiynau ar draws BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru a 6Music gyda Tom Robinson. A sesiynau a rhaglenni dogfen bach am y lleoliadau ar gael i'w gweld ar gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Gorwelion “Rydyn ni wedi bod yn gwylio’n ddiymadferth tra fod Covid-19 wedi cadw lleoliadau a theatrau ar gau, gan gadw cymunedau sydd angen ei gilydd ar wahân, gan ein cadw rhag gwylio, cefnogi a thyfu talent yng Nghymru, a'n cadw rhag budd iechyd, lles a thwf personol y mae cerddoriaeth yn dod inni gyd.

“Mae ‘Wythnos Clybiau Annibynnol’ yn gyfle i ddathlu popeth am ein map o leoliadau o amgylch Cymru, y cynhyrchwyr a’r hyrwyddwyr y tu ôl i’r lleoliadau, a’r dalent a fyddai fel rheol yn llenwi’r adeiladau gwag â bywyd. Mae'r daith yn ddathliad o'r hyn sydd gennym, yr hyn yr ydym yn ei golli, ac yn nôd i'r dyfodol pan allwn ddod yn ôl i'r gymuned yr ydym wedi'i cholli. "

“Nid tafarn yn unig mohono, nid lleoliad cerdd yn unig mohono,” meddai Sam Dabb, rheolwr Le Public Space yng Nghasnewydd, a chynrychiolydd Cymru ar gyfer Music Venues Trust “Mae'n bwysig i'r ardal, dyma lle mae pobl yn cwrdd, ac yn cael rhywle i fod. Mae'n bwysig bod yna rywle i gerddorion gael lle i ddechrau, ond hefyd rhywle i chwarae cerddoriaeth, nid mond i'r rhai sydd eisiau bod yn boblogaidd, yn enfawr a theithio'r byd, yn syml rhywle i chwarae a clywed cerddoriaeth!”

Dywedodd Rona Mac, o Sir Benfro, “Rwy’n credu bod lleoliadau annibynnol mor bwysig. Chwaraeais yn Queen’s Hall, Arberth flynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, pan oeddwn yn cychwyn. Rwyf wedi gweld gigs gwych yma fel Ben Howard, a Lucy Rose, ac yn ei gig codais ar y llwyfan gyda hi i ganu a downsio! Ni fyddech yn cael hynny mewn lleoliad mwy. Mae hefyd yn gyfle i chwarae - ac mae lleoedd fel Queens Hall yn anhygoel, yn arbennig iawn! ”

“Roeddwn yn dibynnu llynedd ar fynd ar daith hyrwyddo ‘da’r albwm cyntaf, ac doedd hyn ddim yn bosib - ond bu pethau da eraill, a diolch i Gorwelion am sefydlu hyn, roeddwn wrth fy modd yn chwarae mewn gofod gwahanol, gyda gwahanol bobl heddiw!”

Cytunodd Jodie Marie â hi “Rydw i wedi chwarae yma ers yn chwech oed yn yr union neuadd hon yn Queen’s Hall, ac oni bai am y lleoedd hyn ni fyddwn yn gwneud yr hyn rwy'n ei wneud heddiw, gan berfformio, recordio, a rhyddhau albym!”

Bydd gan Gorwelion westeion hefyd yn perfformio sesiynau cartref, yn siarad am eu profiadau yn gwylio neu'n perfformio sioeau mewn theatrau, clybiau a lleoliadau cerddorol ledled Cymru, gan gynnwys bandiau roc Holding Absence, Funeral For A Friend, a Junior.

Mae Gorwelion hefyd yn chwilio am eich straeon: beth yw eich hoff leoliadau cerddorol Cymreig? Beth yw eich hoff brofiadau mewn lleoliadau cerdd? Bydd y straeon hyn yn cael eu rhannu ar draws cyfryngau cymdeithasol trwy gydol ‘Wythnos Clybiau Annibynnol’.

Bydd sesiynau'n cael eu darlledu trwy gydol yr wythnos ar bbc.co.uk/horizons - am hanner dydd bob dydd rhaglen arbennig gyda sesiynau a rhaglenni dogfen byr am y lleoliadau. Fe fydd y sessiynnau hefyd yn cael eu darlledu ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, ac ar BBC 6Music efo Tom Robinson [SG4]  .

Cefnogwyd y daith gan Creative Wales a BBC Introducing.

Meddai Gerwyn Evans o Creative Wales,

“Yn Creative Wales rydyn ni i gyd yn caru ein lleoliadau a’n cerddoriaeth annibynnol. Rydym wedi parhau i gefnogi ein sector cerddoriaeth trwy'r misoedd diwethaf ac rydym bellach yn falch iawn o gefnogi'r daith hon. Mae'n wych gweld cerddoriaeth unwaith eto'n llenwi ein lleoliadau â sain er na all unrhyw dyrfaoedd ddod trwy'r drysau eto. Mae gan bob lleoliad stori wych i'w hadrodd ac edrychwn ymlaen at ddychwelyd cerddoriaeth fyw yn llwyddiannus wrth inni ddod allan o'r pandemig.”


Horions_IVW21_Tour_Poster.jpg

comments powered by Disqus