John Good/Sioni Dda


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 10
events: 9
youtube videos: 11
images: 2
Item Bundles: 6
audio tracks: 53

Two AmeriWelsh communities in one week.


By John Good/Sioni Dda, 2011-07-06

Welsh/English text.

Yn ystod y ddau benwythnos diweddaf, oedd 'da fi'r bleser hudol o ymweld a rhyngweithio a dau gymuned hen braidd eto bywiol AmeriGymreig: Beaver Creek OR a Malad ID.

Over the past two weekends I've had the fascinating pleasure of visiting and interacting with two quite old yet active AmeriWelsh communities: Beaver Creek. OR and Malad ID.

Mewn llawer o ffyrdd maen nhw yn debyg iawn eto oedd yn brofiadau pur wahanol.

In many ways they are very similar and yet were quite distinct experiences.

Gaf i gyfrif y ffyrdd:

Let me count the ways:

Cartref Eglwys Bryn Seion yw BC. Es i'r ardal gyda fy ngwrp werin Gymreig Tramor i chwarae mewn cyngerdd ac arwain y Gymanfa Ganu.)

BC is the home of Bryn Seion nondenominational church. (I went to the area with my Welsh Folk band Tramor to do a concert and lead the Cymanfa Ganu.)

Bryn Seion

Cymuned LDS yw Malad. Es i fan 'na gyda'r chwedleuwyr Mythic Crew i recordio a pherfformio chwedlau hen a newydd, Cymru/Malad yn ystod yr yl Gymreig..

Malad is an LDS community. (I went there with the storytelling Mythic Crew to record and perform Welsh/Malad tales old and new at the Welsh Festival.)

Malad city

 • Cafodd y ddwy 'i setlo gan ffermwyr Cymraeg eu hiaith yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg canol i hwyr ar l teithiau hynod o arwrol o Gymru.
 • They were both settled by Welsh speaking farmers in the mid to late 19th century after incredibly heroic journeys from Wales.
 • Dyna bobl o dras Gymreig yn y ddwy ardal yn gweithio, mynychu'i heglwysii hun ac yn cynnal elfennau diwylliannol Cymreig ac yn dipyn bach o'r iaith ble mae cerddoriaeth a barddoniaeth yn chwarae yn rhan bwysig, grefyddol a/neu ddaearol.
 • There are still Welsh descendants in both areas working, attending their respective churches and upholding Welsh cultural elements and some language in which music and poetry play a significant roll, either religiously and/or temporally.
 • Yn falch iawn ydy'r ddwy o'r eu tarddiadau.
 • They are both proud of their origins.
 • Mae'r ddwy wedi teimlo fel teulu i fi.
 • They both felt like family to me.
 • Dydyn nhw ddim yn unigryw ond yn dod yn adar prin.
 • They're not unique but are becoming rare birds.
 • Dylai'i gwyliau ar eich rhestr pen teithiau.
 • Their festivals should be on your list of destinations.

Pan oeddwn i ym Mhryn Seion yn arwain y gymanfa ganu, daeth Gabby i lawr i fy nghyfweld fi

While I was at Bryn Seion conducting the Cymanfa Ganu, Gabby came down to interview me:


Teimlwch yn rhydd i gysylltu a fi. Dyna lawer mwy am ei ddweud.

Feel free to contact me. There's lots more to tell.

Posted in: default | 1 comments

Ceri Shaw


By John Good/Sioni Dda, 2008-07-17
Hey Ceri, ti'n gwneud job fendigedig gyda'r safle. Llongyfarchiadau a diolch Taff!Hey Ceri, you are doing a marvelous job with the site. congratulations and thanks Taff!
Posted in: default | 1 comments
   / 2